Languages (Jazyky)

Created with Sketch.

CZ: 

 • Výuka angličtiny od začátečníků přes věčné začátečníky po přípravy na české i mezinárodní zkoušky, včetně specializované angličtiny, jako je obchodní, technická nebo právnická.

 

 • Výuka arabštiny v angličtině.

 

 • Čeština pro cizince.

 

 • Nabízíme výuku skupinovou nebo individuální, firemní nebo soukromou.

 

 • Překlady angličtina a arabština. 


 • Ceník: 530 Kč za 60 minut, 700 Kč za 90 (obojí zahrnuje individuální přípravu lektora) 

 


EN: 

 • English courses of all levels and preparation for national and international English exams. 

 

 • Courses of Arabic in English 

 

 • Czech for foreigners. 

 

 • We offer group courses, individual courses, private courses and corporate courses. 

 

 • Translations: Czech, Arabic, English 


 • Price list: 530 CZK for 60 min, 700 CZK for 90 mins (both includes individual tutorˇs preparation)Consulting (Poradenství)

Created with Sketch.

CZ:

Naše práce v České Republice

Společnosti z Blízkého východu v České republice a na Slovensku
Reprezentujeme arabské společnosti, které působí nebo chtějí vstoupit na český nebo slovenský trh. Máme arabský i český původ. Orientujeme se v politice české, evropské I mezinárodní. Máme vhled, zkušenosti a znalosti struktur napříč politickým spektrem. Nabízíme zkušenosti s přípravou zákonů, legislativním procesem, komunikací se státní správou, samosprávou institucemi a organizacemi.  Monitorujeme a analyzujeme politický vývoj a diskuse. Vyhodnocujeme politické zájmy, plány a záměry, které mohou mít dopad na váš byznys.

Naše služby:

 • Zastupujeme a hájíme zájmy klientů v České republice a na Slovensku.
 • Sledujeme politiku, lídry, klíčové osoby a vývoj a trendy v politice a ve společnosti.
 • Politické analýzy, shromažďování informací a monitorování politického dění na Blízkém východě.
 • Regulatory affairs, governmental relations, public affairs a lobbying.
 • Komplexní teritoriální poradenství.
 • Poradenství ve vstupu nebo expanzi na Blízký východ.
 • Zprostředkování komunikace se společnostmi a organizacemi. Utváření vztahů s profesionály v oboru.
 • Pomoc s vytvořením business plánu.
 • Včasná identifikace a vyhodnocení hrozeb a příležitostí, které mohou mít dopad na strategické rozhodování klienta.
 • Příprava tzv. „vlivové mapy“, která definuje vlivy a spojenectví.
 • Poradenství v mezinárodním obchodě a logistice. Zprostředkování obchodu a logistiky vašeho zboží a transfery technologií.
 • Mediální poradenství, analýzy a monitoring médií. Vytvoření efektivní komunikační a marketingové strategie.
 • Překlady: Angličtina, arabština, čeština.


Naše práce na Blízkém východě:

České a slovenské společnosti na Blízkém východě
Zastupujeme české a slovenské společnosti, které chtějí vstoupit na trhy Blízkého východu mluvících zemí nebo rozšířit své stávající působení.

Libanon – Saudská Arábie – Katar – Kuvajt – Spojené Arabské Emiráty – Bahrajn – Irák – Sýrie – Jordánsko

Známe aktuální politickou situaci, obchodní podmínky, daňové systémy, legislativy, právní prostředí a regulace daných zemí. Sledujeme politiky, lídry, klíčové osoby a vývoj společnosti a aktuální trendy v jednotlivých zemích Blízkého východu. Máme přehled a zkušenost a především původ, který je pro arabské národy při jednání důležitý. Dokonale ovládáme obchodování mezi evropskými zeměmi a blízkým východem. Monitorujeme politický vývoj, aktuální dění a klíčová politická rozhodnutí, která mohou mít dopad na váš business. Provádíme analýzy, které vám doručíme ve srozumitelně organizovaných pravidelných reportech.


Naše služby:

 • Reprezentace vaší společnosti na Blízkém východě.
 • Komplexní poradenství v dění na Blízkém východě.
 • Shromažďování relevantních informací.
 • Regulatory affairs, governmental relations, public affairs a lobbying.
 • Analýzy a monitoring politického dění na Blízkém východě. Analýzy nové legislativy a rozhodování, které mohou mít dopad na váš byznys vám doručíme ve srozumitelných reportech. 
 • Poradenství ohledně vstupu nebo expanze na blízkovýchodní trhy, teritoriální poradenství.
 • Budování vztahů v profesních komunitách.
 • Příprava tzv. „vlivové mapy“, která definuje vlivy a spojenectví.
 • Včasná identifikace a vyhodnocení hrozeb a příležitostí pro strategické rozhodování klienta.
 • Zprostředkování komunikace se společnostmi i organizacemi.
 • Pomoc s vytvořením business plánu pro vstup do Orientu.
 • Vytvoření tzv. "vlivové mapy" – definování vlivů a vazeb.
 • Zprostředkování komunikace se společnostmi a organizacemi. Vytvoření efektivní komunikační strategie s obchodními partnery, médii a politiky.
 • Mediální poradenství, monitoring a analýza médií, public relations. 
 • Zprostředkování obchodu, logistiky vašeho zboží a transfery technologií.
 • Překlady čeština, angličtina, arabština.

Jak pracujeme: 

 • Spolu s klientem stanovíme cíle, zvolíme nejlepší strategii, nastavíme pravidelnou komunikaci, dohodneme se na pravidelnosti reportů a koordinujeme aktivity, které se v průběhu spolupráce aktualizují. 
 • Klienta informujeme o přehledech relevantního vývoje stanovené problematiky v politických stranách a institucích a v médiích. 
 • Včas upozorníme, pakliže je potřeba aktivně jednat.  
 • Každý klient má na míru šitý a individuální přístup. 

 

EN:

Our work in the Czech Republic and Slovakia

Middle Eastern companies in the Czech Republic and Slovakia
We represent Arabic speaking companies who operate in the Czech Republic or Slovakia. 
We are of Arabic and Czech origin. In politics both Czech, European and international we have insight, overview and mainly experience. We have a thorough knowledge of political structures at all levels and of the functioning of the decision-making mechanisms and legislative processes. We offer experience in the preparation of legislation, communication with government and self-government authorities and a good knowledge of the functioning of the Czech political scene. We follow up with politicians, leaders, key influencers, decision makers and political and society developments and trends.
We can identify and evaluate opportunities and threats arising from political decisions, the current legal environment, and the legislation in preparation.
We monitor and analyse political developments, the legal environment and the law in preparation and discussion on it primarily in the Chamber of Deputies and the Senate of the Parliament of the Czech Republic. We will evaluate public officials’ intentions and their impact on your business interests. We will monitor political development, law-making and key decisions of politicians that affects your business. We will analyse it and deliver to you in well-organised reports.

Our services: 

 • We represent you and defend your interests in the Czech Republic and Slovakia. 
 • We follow up with politicians, leaders, key influencers, decision makers and political and society developments and trends.
 • Political and intelligence analyses and information gathering.  
 • Analyses and monitoring of political happenings Czech Republic and Slovakia.
 • Regulatory affairs, governmental relations, public affairs and lobbying. 
 • Complexed territory advisory. Advisory in entry or expansion in Middle Eastern markets. 
 • Mediation of communication with companies and organisations. 
 • Building relations within community of professionals. 
 • We co-create your business plan in the Czech Republic and Slovakia
 • We identify and evaluate the threats and opportunities for strategic decisions of the client and well time alert. 
 • Preparation of an “influence map” - defining influences and connections. 
 • Advisory in international trading and logistics and also their implementation and execution. 
 • Mediation of trading and logistics of your goods and transfers of technologies.
 • Media consulting, media monitoring and analyses. Creating effective communication and marketing strategies. 
 • Translations: Arabic, Czech, English. 


Our work in the Middle East:

Czech and Slovak companies in the Middle-eastern
We represent Czech and Slovak companies who want to enter Arabic speaking markets or enlarge their current operations.

Lebanon – Saudi Arabia – Qatar – Kuwait – UAE – Bahrain – Iraq – Syria – Jordan

We are aware of current political situation, business conditions and regulations, tax systems, legal environment of the countries above. We follow politicians, leaders, key decision makers and development of the society and updated trends in the Middle East. We have overview and above all origin, which is a big plus in dealing with Arabic nations. We perfectly handle trading between European countries and the Middle East. We monitor political development, current happening and key political decisions that can have an impact on your business. We make analyses that we will deliver you in comprehensive organised regular reports.


Our services:

 • Representation of your company in the Middle East.
 • Comprehensive advisory on happening in the Middle East, territory advisory.
 • Gathering relevant information and inteligence for the client.
 • Regulatory affairs, governmental relations, public affairs, lobbying.
 • Analyses and monitoring of politics and intelligence of the Middle East.
 • Preparation of an “influence map” – defining influences and connections.
 • Advisory on entrance or expansion to Arabic speaking markets.
 • Building relations in professional communities.
 • Identification of threats and opportunities for strategic decisions of the client and well time alert.
 • Monitoring of political development, law-making and key decisions of politicians that affects your business. We analyse it and deliver to you in well-organised reports.
 • Arranging communication with companies and organisations.Creating effective communication strategies towards business partners, media and politicians.
 • Media consulting, media monitoring and analyses, public relations.
 • Advisory on international trading and logistics and also their implementation and execution.
 • Mediations of deals, transfers of technologies.
 • Translations Czech, English, Arabic.

How we work: 

 • Together with our client we set the goals, create the best strategy and coordinate activities which we regularly update. 
 • We set regularity of communication and reports (daily, weekly, monthly). 
 • We inform you about development of client related issues in the media, in relevant political institutions and parties and in authorities. 
 • Well timed alert in cases of need of fast actions.  
 • Every client has a tailored approach.